Horní menu

mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Nová struktura - nemazat > Obecní úřad - převzít > Organizační struktura

Popis úřadu

Obecní úřad

Karel Zeman
starosta
+420 602 608 889
k.zeman@herink.cz
Miroslav Masopust
místostarosta
+420 777 689 311
m.masopust@herink.cz
Iveta Drazdíková
referentka
+420 323 637 185+420 602 608 798
ou@herink.cz

Obecní úřad řídí starosta obce. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci:

 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce
 • spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce 
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • pokud v obci není tajemník obecního úřadu, pak za obec plní úkoly zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat) a také zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce
 • případně plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem

Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony ex tunc (od počátku) neplatné.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům.

Práva člena obecního zastupitelstva:

 • hlasovat
 • předkládat návrhy
 • vznášet dotazy a připomínky

Stávající zastupitelstvo obce Herink bylo do úřadu uvedeno v listopadu 2014. Členy zastupitelstva jsou:

Karel Zeman starosta obce
Miroslav Masopust místostarosta obce
Jana Šteffelová  
Jitka Schwarzmayerová  
Zdeněk Zachař  
Tomáš Brhel  
Martin Havlíček  
Martin Richter  
Attila Szücs  

Jednací řád zastupitelstva obce Herink 2018-2022

Povinně zřizované výbory dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 99:

Finanční výbor

Jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 • předseda: Tomáš Brhel
 • členové: Stanislav Dlouhý, Tomáš Hejtík

Kontrolní výbor

Jeho úkolem je kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

 • předseda: Attila Szücs
 • členové: Jiří Horák, Šárka Škarvadová