Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Granty a dotace > Obecní dotace

Obecní dotace

Grantového řízení na podporu projektů v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit pro rok 2019

V souladu se schváleným rozpočtem obce Herink a na základě usnesení č. 1/2019/5 ze zastupitelstva obce konaného 22. 1. 2019 vyhlašujeme grantové řízení na podporu projektů v oblasti sportu a kultury pro nestátní organizace a zapsané spolky (dále jen žadatelé) působící na území obce Herink a vyvíjející aktivity pro občany obce Herink v celkové výši 60 000,- Kč.

Cílem poskytování grantů z rozpočtu obce Herink je podpora činností výhradně směřujících ke zkvalitnění a rozšíření nabídky aktivit v oblasti sportu, kultury a volného času pro občany obce Herink se zaměřením na tyto priority:

 • podpora sportovních a kulturních akcí
 • podpora provozního zajištění činnosti subjektů působících v oblasti volného času 
 • příspěvky na pořízení sportovního vybavení 
 • podpora rozšíření činnosti žadatele

 Podmínky pro přidělení grantu:

 • žadatelem o grant jsou právnické osoby vyvíjející činnost v oblasti sportu, kultury a volného času dětí a mládeže 
 • činnost žadatele je určena především pro obyvatele obce Herink 
 • o poskytnutí grantu rozhoduje zastupitelstvo obce Herink na základě došlých žádostí
 • finanční prostředky jsou poukázány formou příspěvku na základě veřejnoprávní smlouvy a příjemce se zaváže respektovat účel příspěvku a následně zajistit vyúčtování poskytnuté částky
 • finanční prostředky z rozpočtu obce Herink nesmí být žadatelem poskytnuty jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu přímo spojenou s realizací konkrétních projektů

Přijímání žádostí:

Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři, který je možno obdržet na obecním úřadě v úředních hodinách nebo je možné ho stáhnout zde.

K žádosti je potřeba doložit:

 • oprávnění k činnosti žadatele (potvrzené stanovy z. s.) 
 • občanskou bezúhonnost žadatele nebo statutárních zástupců žadatele potvrzenou buď výpisem z trestního rejstříku, nebo čestným prohlášením statutárního zástupce 
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči obci Herink

Hodnocení žádosti:

Zastupitelstvo obce posoudí žádosti o grant a u každé žádosti stanoví, zda a v jaké výši poskytne žadateli grant. Zastupitelstvo obce vychází při svém rozhodování z rozsahu finančních prostředků, které jsou pro poskytnutí grantů schváleny zastupitelstvem obce.

Oznámení výsledků výběrového řízení:

Obec Herink vyrozumí všechny žadatele nejpozději do 15 dnů po schválení grantů zastupitelstvem. Vybrané žadatele vyzve k podpisu darovací smlouvy.

Žádosti na předepsaném formulář je třeba doručit ve dvou vyhotoveních na adresu: Obec Herink, Do Višňovky 28, 251 01; obálku je třeba výrazně označit „grant – volný čas", elektronicky na adresu: ou@herink.cz  do 31. 3. 2019 do 12.00 hodin.

O došlých žádostech bude zastupitelstvo obce jednat na dubnovém zasedání ZO.

Dokumenty: